Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

MÌ ĂN LIÊN CỐC-BÁT

zyzocet/vỉ

zyzocet/vỉ

5,000Đ 5,000Đ 0%
Singules/ viên

Singules/ viên

6,000Đ 6,000Đ 0%
Mỡ Bụng HTP

Mỡ Bụng HTP

400,000Đ 400,000Đ 0%
Glotadol utra/viên

Glotadol utra/viên

4,000Đ 4,000Đ 0%
Opelodin/ lọ

Opelodin/ lọ

45,000Đ 45,000Đ 0%
Acriten 5mg/ viên

Acriten 5mg/ viên

4,500Đ 4,500Đ 0%
Alacxan/ vỉ 10vieen

Alacxan/ vỉ 10vieen

10,000Đ 10,000Đ 0%
Desloperil

Desloperil

55,000Đ 55,000Đ 0%
Salbutamol 4mg

Salbutamol 4mg

2,000Đ 2,000Đ 0%
Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg

2,000Đ 2,000Đ 0%
Xyzal Thụy sỹ

Xyzal Thụy sỹ

85,000Đ 85,000Đ 0%
Lorastad 10NE Stada 100V

Lorastad 10NE Stada 100V

10,000Đ 10,000Đ 0%
Peritol 10/vi

Peritol 10/vi

10,000Đ 10,000Đ 0%
Rinoyil

Rinoyil

83,000Đ 83,000Đ 0%
Theralen

Theralen

8,003Đ 8,003Đ 0%
Lorastad

Lorastad

11,000Đ 11,000Đ 0%
Clarityne SR

Clarityne SR

51,000Đ 51,000Đ 0%
Fexet 180/vỉ

Fexet 180/vỉ

25,000Đ 25,000Đ 0%
Xonatrix/vỉ

Xonatrix/vỉ

20,000Đ 20,000Đ 0%
Telfaee 180mg

Telfaee 180mg

28,000Đ 28,000Đ 0%
Nautamin NE Sanofi

Nautamin NE Sanofi

2,500Đ 2,500Đ 0%
Telfast HD 180mg

Telfast HD 180mg

8,001Đ 8,001Đ 0%
Zyrtec 10mg

Zyrtec 10mg

69,500Đ 69,500Đ 0%
Deslotid 30ml

Deslotid 30ml

38,000Đ 38,000Đ 0%
Rinofil bé sr

Rinofil bé sr

45,000Đ 45,000Đ 0%
Glotizin

Glotizin

10,000Đ 10,000Đ 0%
loratadin 10mg

loratadin 10mg

10,000Đ 10,000Đ 0%
clorpheramin 4

clorpheramin 4

3,000Đ 3,000Đ 0%
Telfast 60NA Aventis 10V

Telfast 60NA Aventis 10V

5,500Đ 5,500Đ 0%
Colegic

Colegic

50,000Đ 50,000Đ 0%
Fexet 60/vỉ

Fexet 60/vỉ

30,000Đ 30,000Đ 0%
Zinetex/lo/viên

Zinetex/lo/viên

1,000Đ 1,000Đ 0%
Clorpheniramin 4 siro

Clorpheniramin 4 siro

6,000Đ 6,000Đ 0%
Fexet 120NE Pakistan

Fexet 120NE Pakistan

18,000Đ 18,000Đ 0%
Singulair 4mg Anh

Singulair 4mg Anh

100,000Đ 100,000Đ 0%
Pheenargan

Pheenargan

12,000Đ 12,000Đ 0%
Cezil

Cezil

9,000Đ 9,000Đ 0%
Zyrtec siro 60ml

Zyrtec siro 60ml

60,000Đ 60,000Đ 0%
Rinconase

Rinconase

25,000Đ 25,000Đ 0%
Farmazodin

Farmazodin

18,000Đ 18,000Đ 0%
Clarityne viên

Clarityne viên

8,000Đ 8,000Đ 0%
AERIUS 0.5mg/ml

AERIUS 0.5mg/ml

88,000Đ 88,000Đ 0%
Alatron/lọ

Alatron/lọ

30,000Đ 30,000Đ 0%
B M/lọ

B M/lọ

20,000Đ 20,000Đ 0%
Theralene 90ml

Theralene 90ml

13,000Đ 13,000Đ 0%
0