Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

MỲ CHÍNH

Mì chính Vedan 1kgLM/12

Mì chính Vedan 1kgLM/12

52,500Đ 52,500Đ 0%
Ajinomoto 1,8kg 10/T

Ajinomoto 1,8kg 10/T

35,000Đ 35,000Đ 0%
Ajinomoto 1kg/12

Ajinomoto 1kg/12

25,000Đ 25,000Đ 0%
Ajinomoto 454g/40

Ajinomoto 454g/40

10,000Đ 10,000Đ 0%
Aji 1kg L6

Aji 1kg L6

19,901Đ 19,901Đ 0%
Mì chính Bio Miwon B1 320g/30

Mì chính Bio Miwon B1 320g/30

29,000Đ 29,000Đ 0%
Mì chính Bio Miwon B1 80g/120

Mì chính Bio Miwon B1 80g/120

8,400Đ 8,400Đ 0%
Mì chính Bio Miwon B1 800g/12

Mì chính Bio Miwon B1 800g/12

61,200Đ 61,200Đ 0%
Mì chính Bio Miwon B2 320g/30

Mì chính Bio Miwon B2 320g/30

24,000Đ 24,000Đ 0%
Bột ngọt Ajinomoto 140g/80

Bột ngọt Ajinomoto 140g/80

11,000Đ 11,000Đ 0%
Mì chính Miwon 454gx2+KM/20

Mì chính Miwon 454gx2+KM/20

60,500Đ 60,500Đ 0%
Mì chính Miwon 1kg +KM

Mì chính Miwon 1kg +KM

64,000Đ 64,000Đ 0%
Ajinomoto 1kg/12

Ajinomoto 1kg/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Ajinomoto 1,8kg 10/T

Ajinomoto 1,8kg 10/T

110,000Đ 110,000Đ 0%
Bột ngọt Vedan 454g LM/40

Bột ngọt Vedan 454g LM/40

27,000Đ 27,000Đ 0%
Mì chính Miwon 400g/40

Mì chính Miwon 400g/40

28,000Đ 28,000Đ 0%
Ajinomoto 1kg/12

Ajinomoto 1kg/12

66,000Đ 66,000Đ 0%
Ajinomoto 454g/40

Ajinomoto 454g/40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Bột ngọt Vedan 1kg/12

Bột ngọt Vedan 1kg/12

46,500Đ 46,500Đ 0%
Mì chính Miwon 454g_L-40

Mì chính Miwon 454g_L-40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Ajinomoto 2kg/10 bó 10501

Ajinomoto 2kg/10 bó 10501

103,000Đ 103,000Đ 0%
Ajinomoto 400g/30

Ajinomoto 400g/30

30,000Đ 30,000Đ 0%
Ajinomoto 1kg/12

Ajinomoto 1kg/12

15,000Đ 15,000Đ 0%
Bột ngọt Ajinomoto 140g/80

Bột ngọt Ajinomoto 140g/80

2,000Đ 2,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 140g/80

Mì chính Ajinomoto 140g/80

11,000Đ 11,000Đ 0%
Mì chính Miwon 2Kg /6

Mì chính Miwon 2Kg /6

103,500Đ 103,500Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 1,8kg 10/T

Mì chính Ajinomoto 1,8kg 10/T

107,000Đ 107,000Đ 0%
Mì chính Vedan 454g LM/40

Mì chính Vedan 454g LM/40

25,000Đ 25,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 1kg/12

Mì chính Ajinomoto 1kg/12

63,500Đ 63,500Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 454g/40

Mì chính Ajinomoto 454g/40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Mì chính Vedan 1kg/12

Mì chính Vedan 1kg/12

44,500Đ 44,500Đ 0%
Mì chính Miwon 454g cánh L/40

Mì chính Miwon 454g cánh L/40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Mì chính Miwon 1kg L-16gói

Mì chính Miwon 1kg L-16gói

64,000Đ 64,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 2kg/10

Mì chính Ajinomoto 2kg/10

101,000Đ 101,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 400g/30

Mì chính Ajinomoto 400g/30

29,500Đ 29,500Đ 0%
0